REVÍZIE

Spoločnosť Západoslovenské elektrické revízie vykonáva revíznu činnosť podľa Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., v rozsahu vydaného oprávnenia podľa §15 zákona č. 124/2006 Z.z.,

Každé prevádzkované elektrické zariadenie podlieha počas svojej prevádzky zmenám.

Každé prevádzkované elektrické zariadenie podlieha počas svojej prevádzky zmenám. Má na to vplyv jeho starnutie, opotrebovanie a rôzne vonkajšie vplyvy ako je teplota, vlhkosť, chemické, mechanické pôsobenie … Technické parametre každého elektrického zariadenia sa počas prevádzky v prevažnej miere zhoršujú. Preto je potrebné počas celej životnosti elektrického zariadenia jeho stav pravidelne monitorovať.

Vykonávame východiskové a pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení. Účelom odbornej prehliadky a odbornej skúšky (ďalej len revízie) elektrických zariadení je overenie ich stavu z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia. Požiadavky bezpečnosti sa považujú za splnené, pokiaľ elektrické zariadenie zodpovedá z hľadiska bezpečnosti príslušným ustanoveniam noriem a právnym predpisom.

Vykonávame montáže, servis a kontroly stavu bezpečnosti na zariadeniach

Ceny za odborné prehliadky a skúšky sa stanovujú dohodou podľa typu a počtu vyhradených technických zariadení.

Profesionálne nástroje

Našu činnosť vykonávame za pomoci moderných prístrojov, ktoré spĺňajú najprísnejšie technické normy.

Dodržiavanie a sledovanie termínov

 Nemusíte si pamätať, kedy končí platnosť poslednej revízie. Sme spoľahlivý partner: zákazníkov včas upozorníme na nutnosť novej kontroly a dohodneme si termín. Nezabúdajte, že vďaka pravidelným revíziám sa vyhnete nečakaným situáciám a predídete možným problémom.

Kvalifikovaní odborníci​

Odbornosť je pri výkone tejto profesie nevyhnutná. O našej odbornosti a zdatnosti sa môžete presvedčiť vďaka oprávneniam a osvedčeniam vydaných TISR.

Široký záber

Vykonávame revízie všetkých elektrických zariadení.

Kvalifikovaní odborníci na revízie a odborné prehliadky

REVÍZIE (ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY) VYKONÁVAME V ZMYSLE VYHLÁŠKY MPSVAR Č. 508/2009 Z.Z. A PRÍSLUŠNÝCH TECHNICKÝCH NORIEM.

Elektrické zariadenia

Montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu:

A

objekty bez nebezpečenstva výbuchu

B

objekty s nebezpečenstvom výbuchu

E1.1

zariadenia s napätím nad 1000 V vrátane bleskozvodov s obmedzením napätia do 52 kV

E2

zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov

ČASTÉ OTÁZKY

?

Každé prevádzkované zariadenie podlieha počas svojej prevádzky rôznym zmenám. Má na to vplyv jeho starnutie, opotrebovanie a iné vonkajšie vplyvy ako napr. teplota, vlhkosť, chemické, mechanické pôsobenie atď.

Technické parametre každého zariadenia sa počas prevádzky v prevažnej miere zhoršujú. Preto je potrebné počas celej životnosti zariadenia jeho stav pravidelne kontrolovať.

Vo všetkých krajinách Európskej únie existuje povinný systém pravidelných prehliadok a skúšania zariadení nachádzajúcich sa v priemyselných objektoch a v budovách prístupných laickej verejnosti. Tento sa vykonáva na základe existujúcich platných právnych predpisov a noriem.

Účelom odbornej prehliadky a odbornej skúšky (ďalej len revízie) zariadení je overenie ich stavu z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia. Požiadavky bezpečnosti sa považujú za splnené, pokiaľ zariadenie zodpovedá z hľadiska bezpečnosti príslušným ustanoveniam noriem a právnym predpisom.

Za bezpečnosť prívodu po hlavný uzáver zodpovedá distribučná spoločnosť.

Za vnútorné rozvody je zodpovedný majiteľ rodinného domu alebo správca nehnuteľnosti.

Za rozvody a za spotrebiče v byte nesie zodpovednosť majiteľ bytu. Potvrdenie o vykonanej revízii častokrát vyžadujú aj poisťovne v prípade náhrady škôd, ktoré spôsobili plynové zariadenia.

Revízia zariadenia a spotrebičov sa domácnostiam v rodinných domoch a bytoch odporúča realizovať raz ročne aj napriek tomu, že nie je povinná. Dôvody sú hlavne bezpečnostné. Nebezpečným a negatívnym následkom sa môžeme vyhnúť hlavne vďaka prevencii.

 

Lehoty odbornej prehliadky a odbornej skúšky (revízie) elektrického zariadenia stanovujú tieto dokumenty:
/ poradie je zoradené podľa nadradenosti /
1) Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. z roku 2009 (príloha č. 8) a jej novelizované znenia MPSVaR SR č. 398/2013 Z.z. z roku 2013 a 234/2014 Z.z. z roku 2014 podľa:
druhu objektu a zariadenia
klasifikácie vonkajších vplyvov
2) Norma STN 33 1500 Z1 roku 2007 (tabuľka 1, 2 a 3) podľa:
vonkajších vplyvov určených na základe normy STN 33 2000-5-51:2010
druhu objektu a niektorých vybraných zariadení
druhu prostredia určeného na základe STN 33 0300:1988 a STN 33 0300:2001

Na základe §19 „Správne delikty“ písmeno a) zákona č. 125/2006 Z.z. hrozí zamestnávateľovi za nesplnenie týchto povinností uloženie finančnej sankcie do výšky 100 000 €, zákaz prevádzkovania činnosti alebo iný trestný postih.
Inšpektorát práce je oprávnený uložiť pokutu, ak tento zákon neustanovuje inak. Zamestnávateľovi za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, z predpisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) prvom bode až treťom bode a šiestom bode alebo za porušenie záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv až do 100 000 eu a ak v dôsledku tohto porušenia vznikol pracovný úraz, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, najmenej 33 000 eur Citované z www.zakonypreludi.sk

KONTAKTUJTE NÁS

Máte otázku? Napíšte nám a my sa vám čoskoro ozveme.

Naši klienti
Naše služby poskytujeme v rámci západného Slovenska

Nezáväzná cenová ponuka